5n bình phương năm trước

Ngày hôm nay (28/6), (5n)^2 năm trước. Đố biết đây là những sự kiện gì?

n=5:

n=2:

n=1:

Advertisement

3 responses to “5n bình phương năm trước

  1. n=5: Kosovo Maiden
    n=2: Assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria
    n=1: 600th anniversary of the Battle of Kosovo
    n=0: NBC’s 42nd birthday 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s