Không phải cái gì máy tính cũng làm đuợc

Đây là chứng minh:

One response to “Không phải cái gì máy tính cũng làm đuợc

  1. GS! Tại sao lại không dùng một máy HY để kiểm tra chương trình của X? Như vậy không phải mọi thứ đều hợp lý hay sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s